Në zbatim të Udhëzimit nr.52 datë 03.12.2015 “ Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja ndërkombetare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar . Ju informojmë se Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë ( MASR ) deri më tani ka nënshkruar marrëveshje për njohjen dhe ofrimin e testeve të gjuhëve të huaja , me subjektet respektive si më poshtë: