THIRRJE PER KONFERENCËN KOMBËTARE ONLINE

"10 Maj Dita Kombëtare e Drejtësisë dhe Ofrimi i Shërbimeve Ligjore Në Kohë Pandemie".

Qendra “Klinika Ligjore Wisdom” dhe Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar “Wisdom” organizojnë Konferencën Kombëtare Online me temë: "10 Maj Dita Kombetare e Drejtësisë dhe Ofrimi i Sherbimeve Ligjore Në Kohë Pandemie".

Ftojmë të gjithë studetët, jursitët, studiuesit e të drejtës të marrin pjesë në këtë Konferencë Kombëtare ku botimet e tyre do te botohen në Revistën Shkencore të Kolegjit Universitar “Wisdom” dhe do të lëshohet Çertifikatë për pjesëmarrjen e tyre. Më poshtë do të gjeni kriteret që duhet të respektoni për punimin tuaj.

Ju mirëpresim!

Të dhëna për dërgimin e abstraktit:

• Afati per dergimin e afatit eshte data 9 Maj 2020;
• Dërgimi i abstraktit do të bëhet sipas rregullave: Titulli –
Time New Roman 14; Autorët –Emër, mbiemrër,
grada/tituli, Universiteti, Fakulteti, Vendi, adresa e e-mail
- Time New Roman 11;
• Trupi i abstraktit - Time New Roman 12;
• Fjalët kyçe - Time New Roman 12, italik;
• Abstrakti nuk duhet të ketë më pak se 300 fjalë dhe jo më shumë se 500 fjalë
(pa përfshirë titullin, dhe të dhënat e autorëve) dhe fjalë kyçe 3 – 5 fjalë;
• Abstrakti nuk duhet të përmbajë tabela dhe grafikë;
• Referimet duhet të shkruahen sipas stilit APA;
• Abstrakti duhet të përfshijë çështjet që trajton punimi,
objektivat, metodat, prezanton arritjet dhe gjetjet kryesore.
• Abstrakti dërgohet në adresën elektronike: albaniduraj@yahoo.com
• Numri maksimal i abstrakteve që pranohen nga një autor (pavarësisht renditjes
së tij) është vetëm dy.
• Pagesa për pjesëmarrësit në konferencë është FALAS me përjashtim për ata
që duan të marrin Revistën Shkencore ku do të botohen artikujt dhe Certifikatën
e pjesmarrjes pagesa është 5 000 L.

Të dhëna për dërgimin e artikullit të plotë:

• Artikulli i plotë do të dërgohet në datën 24 Maj 2020;
• Artikulli i plotë kontrollohet nga kërkues shkencorë sipas
fushës së artikullit të shkruar;
• Referimet dhe bibliografia duhet të shkruhen sipas stilit
APA;
• Artikulli nuk duhet të ketë më pak se 7,000 fjalë dhe jo më shumë se 10,000
fjalë (pa përfshirë abstraktin, bibliografinë dhe anekset);
• Artikulli shkruhet në Time New Roman 12, Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.15; -
Formati: A4;
• Autorët artikullin e plotë e dërgojnë në adresën elektronike të konferencës: