Instituti për Kërkim dhe Zhvillim

 
 
 
IKZH është një institucion jo-qeveritar dhe jo-fitimprurës i krijuar në vitin 2015 në Tiranë.

Instituti ka këto objektiva:

 • Të analizojë, studiojë, shkruajë rekomandime, të publikojë punime shkencore, manuale, broshura, fletëpalosje, revista, gazeta, libra në: Shkenca Juridike, Shkenca Ekonomike, Shkencat Sociale, Integrimi Edukimi Zhvillimi Ekonomik, Demokratizimi, Siguria Kombëtare, Ligji dhe të drejtat etj.

 • Të organizojë seminare shkencore, takime, workshope, konferenca në bashkëpunim me institucionet e tjera kombëtare dhe ndërkombëtare

 • Promovimi i avancuar kombëtar dhe ndërkombëtar në procesin e mësimdhënies dhe mësimit

 • Instituti do të bashkëpunojë me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare
 
 
 
 
 

Rreth Zyrës

 

Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit WISDOM ka një staf të angazhuar për të promovuar kërkimin dhe zhvillimin në fushat përkatëse. Ai përpiqet të përmirësojë produktivitetin kërkimor të universitetit dhe të zgjerojë ndikimin e zbulimeve të tij akademike te studiuesit dhe komuniteti. Instituti promovon fonde kërkimore ndërdisiplinore dhe shpërblime për aktivitete hulumtuese në fazën fillestare. Ai synon të bëjë më efektive aktivitetet kërkimore dhe shërbimet mbështetëse në dispozicion të kërkuesve tanë. Detyrat e saj janë:

 • Realizimi i proceseve për të aktivizuar në tërësi kapacitetet ndërdisiplinore dhe multidisiplinore të universitetit përmes projekteve efektive

 • Sigurimi i koordinimit ndërmjet Qendrave të Kërkimit

 • Monitorimi i të dhënave mbi aktivitetet kërkimore të kryera dhe gjenerimi i raporteve

 • Sigurimi i mbështetjes administrative dhe financiare për hulumtuesit tanë në çdo fazë të projekteve të tyre (përgatitja, aplikimi, menaxhimi, raportimi, mbyllja, botimi, marketingu, etj.)

 • Informimi dhe pajisja e kërkuesve tanë për adresimin efikas të çështjeve të pajtueshmërisë së kërkimit

 • Përditësimi dhe investimi në infrastrukturën tonë të kërkimit dhe të bursave

 • Identifikimi i mundësive të përshtatshme të financimit

 • Njoftimi i mundësive të kufizuara të paraqitjes dhe koordinimi i konkurseve të brendshme

 • Ofrimi i trajnimeve për zhvillimin e propozimeve

 • Menaxhimi dhe koordinimi i përgatitjes së propozimeve

 • Hartimi i seksioneve jo-teknike të propozimeve

 • Sigurimi i rishikimit të propozimeve, shërbimeve editoriale dhe të projektimit

 • Lidhja e fakultetit me personelin e duhur dhe burimet e tjera në të gjithë universitetin