Shkollë e lartë Kolegji Universitar “Wisdom” është shkollë e lartë jo-publike, e themeluar në vitin 2008. Kolegji Universitar “Wisdom” është një institucion që punon për zhvillimin e arsimit dhe shkencës, në shërbim të lirisë e diversitetit të ideve, për ndërtimin dhe konsolidimin e shoqërisë. Universitet privat Ofrohen praktika në institucionet shtetërore apo private. Për informacion më të zgjeruar, interesohu pranë Specialistëve të Karrierës dhe Jetës Studentore. Shkollë 2 vjeçare KU Wisdom ofron programe 2 Vjeçare me karakter profesional. Lëndët realizohen me 120 kredite, në gjuhën shqipe, me kohëzgjatje normale 2 vite akademike. Shkollë e lartë jo-publike Kolegji Universitar “Wisdom” është shkollë e lartë jo-publike, e themeluar në vitin 2008. Kolegji Universitar “Wisdom” ka marrëveshje bashkëpunimi me institucione arsimore publike dhe jopublike. Shkollë e lartë private KU Wisdom ofron praktika në institucionet shtetërore dhe private. Shkollë e lirë Tarifat janë pagesa e shkollimit si dhe pagesa të tjera shtesë. Shkollë profesionale Programet 2 vjeçare me karakter profesional në KU Wisdom. Lëndët realizohen me 120 kredite, në gjuhën shqipe, me kohëzgjatje normale 2 vite akademike. Universitet jo publik Kolegji Universitar “Wisdom” është institucion jo-publik i arsimit të lartë që vepron në fushën e drejtësisë, ekonomisë dhe të shkencave shoqërore, si dhe të kërkimit shkencor bazë dhe të zbatuar. Universiteti Wisdom Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” në Universitetin “Wisdom” mundëson një njohje të thelluar të aspekteve më të rëndësishme të së drejtës. Biblioteka “Wisdom” është njësi ndihmëse e institucionit dhe i shërben procesit mësimor, kulturor, edukativ, formimit profesional dhe veprimtarisë shkencore të tij.
 
 
Kolegji Universitar Wisdom