Rregullorja dhe Statuti - (en)

 
 
 
 

Rregullorja

 
 
 
 

Statuti

 
 
 
 
 

Plani Strategjik 2018-2023

 
 

Programi i Shkencës 2019- 2020

 
 
 

NJSBC, Raporti vjetor

 
Viti Akademik, 2018-2019
 
 
Viti Akademik, 2019-2020