THIRRJE PER KONFERENCËN KOMBËTARE ONLINE

"10 Maj Dita Kombëtare e Drejtësisë dhe Ofrimi i Shërbimeve Ligjore Në Kohë Pandemie".

Qendra “Klinika Ligjore Wisdom” dhe Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar “Wisdom” organizojnë Konferencën Kombëtare Online me temë: "10 Maj Dita Kombetare e Drejtësisë dhe Ofrimi i Sherbimeve Ligjore Në Kohë Pandemie".

Ftojmë të gjithë studentët, juristët, studiuesit e së drejtës, të marrin pjesë në këtë Konferencë Kombëtare.Artikujt e tyre do te botohen në Revistën Shkencore të Kolegjit Universitar “Wisdom” dhe do të lëshohet Çertifikatë Pjesëmarrjeje. Më poshtë do të gjeni kriteret që duhet të respektoni për punimin tuaj.

Ju mirëpresim!

Të dhëna për dërgimin e abstraktit:

• Afati per dergimin e afatit eshte data 9 Maj 2020;
• Dërgimi i abstraktit do të bëhet sipas rregullave: Titulli –
Time New Roman 14; Autorët –Emër, mbiemrër,
grada/tituli, Universiteti, Fakulteti, Vendi, adresa e e-mail
- Time New Roman 11;
• Trupi i abstraktit - Time New Roman 12;
• Fjalët kyçe - Time New Roman 12, italik;
• Abstrakti nuk duhet të ketë më pak se 300 fjalë dhe jo më shumë se 500 fjalë
(pa përfshirë titullin, dhe të dhënat e autorëve) dhe fjalë kyçe 3 – 5 fjalë;
• Abstrakti nuk duhet të përmbajë tabela dhe grafikë;
• Referimet duhet të shkruahen sipas stilit APA;
• Abstrakti duhet të përfshijë çështjet që trajton punimi,
objektivat, metodat, prezanton arritjet dhe gjetjet kryesore.
• Abstrakti dërgohet në adresën elektronike: albaniduraj@yahoo.com
• Numri maksimal i abstrakteve që pranohen nga një autor (pavarësisht renditjes
së tij) është vetëm dy.
• Pjesëmarrja në konferencë është FALAS me përjashtim të kujt dëshiron
Revistën Shkencore, ku do të botohen artikujt dhe Çertifikatën
e pjesëmarrjes për tē cilët do ketë një pagesë prej 5 000 L.

Të dhëna për dërgimin e artikullit të plotë:

• Artikulli i plotë do të dërgohet në datën 24 Maj 2020;
• Artikulli i plotë kontrollohet nga kërkues shkencorë sipas
fushës së artikullit të shkruar;
• Referimet dhe bibliografia duhet të shkruhen sipas stilit
APA;
• Artikulli nuk duhet të ketë më pak se 7,000 fjalë dhe jo më shumë se 10,000
fjalë (pa përfshirë abstraktin, bibliografinë dhe anekset);
• Artikulli shkruhet në Time New Roman 12, Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.15; -
Formati: A4;
• Autorët artikullin e plotë e dërgojnë në adresën elektronike të konferencës