SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PRANË KU “WISDOM”

PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021


KU “ Wisdom”, hap sot në dt. 30.06.2020  konkurimin për vende të lira pune për personel akademik me kohë të plotë dhe kohe të
pjesshme 
  në Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore për vitin akademik 2020-2021 pranë:

 A. Departamentit të Ekonomisë: Pedagog në fushën e  Financës ose Menaxhim Biznesit me kualifikimin “Master i Shkencave”  ose “Doktor i Shkencave”


B. Departamentit të Psikologjisë: Pedagog në fushën e Psikologjisë ose  Punës Sociale me kualifikimin “Master i Shkencave”  ose “Doktor i Shkencave”


Janë të lutur, kandidatet e interesuar të dorëzojnë fizikisht brenda datës 15.07.2020 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore , Këshillimit të Karrierës dhe Jetës Studentore  të KU  “Wisdom”, OSE nëpërmjet emailit majlinda.erebara@wisdom.edu.al
dokumentacionin e mëposhtëm:


  1. Kërkesë
  2. Jeteshkrimin e tyre, (CV)
  3. Kopje të diplomës universitare/pasuniversitare
  4. Kopje te kartës së identitetit
  5. Letër interesi
  6. Letër reference.
Në ketë fazë nuk kërkohen dokumente origjinale ose të noterizuara.


Aplikantët, do të njoftohen për vazhdimin ose jo të procesit të intervistave të mëtejshme, brenda datës 20.07.2020.Për më shumë informacion mund të telefononi edhe në nr.0692858469.