Erasmus in Wisdom

 
 
 
ERASMUS +
Mobiliteti ndërkombëtar

Për gati 30 vjet, Evropa ka financuar programin Erasmus, i cili u ka mundësuar mbi tre milion studentëve evropianë të kalojnë një pjesë të studimeve në një institucion tjetër të arsimit të lartë në Evropë. Erasmus + tani ka krijuar këto mundësi, duke lejuar lëvizjen nga pjesët e tjera të botës në "Programme countries" dhe mobilitetin e studentëve evropianë drejt "Partner Countries".
Mobiliteti mund të përcaktohet si një periudhë e caktuar studimi ose trajnimi jashtë vendit (në kuadrin e studimeve në vazhdim në një institucion vendas) për të fituar kredite. Pas fazës së mobilitetit, studentët kthehen në institucionin e tyre të origjinës, ku njihen kreditë dhe në të njejtën kohë përfundojnë studimet e tyre. "Programme countries": shtetet anëtare të BE, si dhe Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Maqedonia e Veriut, Turqia; "Partner Countries": të gjitha vendet e tjera në mbarë botën të grupuara së bashku në rajone të ndryshme.
Në mënyrë që të ndodhë mobiliteti, një IAL në një "Programme countries" duhet të nënshkruajë një marrëveshje ndërinstitucionale me një IAL në një "Partner Countries". Sipas kësaj marrëveshje, ajo mund të presë studentë, kandidatë për master, doktoraturë ose stafin nga IAL "Partner Countries" dhe anasjelltas.
Në marrëveshje, institucionet dërguese dhe pranuese bien dakord mbi kategoritë e kurseve të hapura për studentët vizitorë dhe mbi mundësitë për lëvizjen e stafit. Këto marrëveshje sigurojnë që institucioni dërgues të njohë kreditet e fituara nga studentët e tij për aktivitete të përfunduara me sukses jashtë vendit, të cilat do të njihen në diplomën e studentit pasi të kthehet.

Erasmus në Kolegji Universitar Wisdom
Kolegji Universitar “Wisdom” ka fituar si “Partner Country” me Universitetin e Splitit, Kroaci, mobility project (Mobility for learners and Staff, Higher Education Student and Staff Mobility, Inter-institutional agreement 2020-2022 between institutions from Programme and Partner Countries), në kuadër të Projektit: the Erasmus+ KA107 Programme (2020-1-HR01-KA107-077487).

Kolegji Universitar “Wisdom” do të jetë në mbështetje të zhvillimit të projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare për të siguruar mundësitë më të mira të partneritetit dhe mobilitetit për stafin dhe studentët tanë.