Çertifikata e Akreditimit në nivel institucional për KU "Wisdom" deri në vitin 2020.