Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “Vleresimi psikosocial i projektit shkollor “ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Dr. Erleta Mato Dekane e Kolegjit Universitetar ”Logos”.
Gjithashtu pas Prof.Dr. Erleta Mato kishim kënaqësinë të kidhim te ftuar Dr.Edo Sherifi, Pӫrgjegjëse e Departamentit tӫ Psikologjisӫ Kolegji Universitar " Wisdom " me temen " Sfidat e shërbimit psikologjik shkollor " .