Memorandum bashkepunimi Ne date 26.05.2016 u nenshkrua Memorandumi i Bashkepunimit midis ShLUJ "Wisdom University" dhe "Kolegjit Europian të Kosoves"