Sot, më datë 10.04.2019 u zhvillua në Kolegjin Universitar “Wisdom” trajnimi për Sondazhin
Kombëtar të Studentëve.
Ky trajnim u zhvillua nga përfaqësueset e Agjencisë së Sigurisë së Cilësisë në Arsimin e Lartë
dhe pati pjesëmarrje të gjerë nga studentët dhe stafi akademik i Kolegjit Universitar “Wisdom”.