"Konference Shkencore "Problemet Juridiko-Nderkombetare per territorin e Shqiperise". Organizuar nga Fakulteti i Drejtesise