Bazuar në Marrëveshjen institucionale, studentë dhe pedagogë të programeve : "Asistent Social", "Bachelor në Psikologji" si dhe "Master i Shkencave" në "Psikologji Shkollore dhe Edukimi",

Kolegji Universitar "Wisdom", zhvilluan aktivitete në "Institutin e nxënësve që nuk dëgjojnë" dhe në "Institucionin e nxënësve që nuk orjentohen në hapësirë".