Studentet - Sekretaria Mesimore

3D Beach Art | Meghna

Sekretaria mësimore është pjesë integrale e procesit arsimor në Kolegjin Universitar “WISDOM”.

Misioni i saj është të ofrojë shërbime të ndryshme për të gjithë studentët e regjistruar që vazhdojnë studimet universitare, si dhe për ata që kanë përfunduar studimet dhe janë diplomuar.

Detyrat kryesore te zyres se sekretarise jane:

 • • Pret, informon dhe regjistron studentet.
 • • Pergatit dosjet e studenteve.
 • • Pergatit listat e sudenteve me te gjitha te denat per matrikullim.
 • • Hedh me shkrim ne regjistrin themeltar, te gjitha te dhenat e studenteve me nr matrikullimi.
 • • Dergon te dhenat per matrikullim e sudenteve dhe mban korespondence me AKP.
 • • Pergatit dhe shkruan librezat.
 • • Pergatit Listat me te dhenat per te plotesuar dipllomat.
 • • Pergatit dhe i shkruan diplomat.
 • • Pergatitja e vertetimeve dhe certifikatave te studenteve te dipllomuar.
 • • Hedh emrat e studenteve te dipllomuar te regjistri i diplomave.
 • • Pergatit regjistrin e klasave per fillimin e vitit shkollor.
 • • Afishon datat e provimeve.
 • • Ndjek ecurine e mesimit neper klasa.
 • • Pergatit listat digitale te studenteve.
 • • Pergatit suplementin,per degen qe mbulon.
 • • I dergon listen e te diplomuarve ministrise se arsimit.
 • • Kryesekretarja mbikqyr te gjitha detyrat e sekretarise.
 • • Kryesekretarja pergatit procesverbalet per provimet.
 • • Kryesekretarja hedh notat e secilit student ne regjistrin e notave.
 • • Kryesekretarja mban korespondencen me institucionet.

Sekretare e Fakultetit te Shkencave Ekonomike dhe Shoqerore
Suela Maksuti

Sekretare e Fakultetit te Drejtesise
Mirela Robo

Kryesekretare
Anjeza Osmani

s